Professionalisering

Om W&T daadwerkelijk in de school te implementeren, hecht KWTO op grond van ervaring veel waarde aan professionalisering van het gehele schoolteam. Projectleiders van KWTO kunnen scholen behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van W&T beleid en bij een eventuele keuze voor professionalisering. Projectleiders van KWTO hebben een brede expertise op dit terrein. Wanneer uit een adviesgesprek blijkt dat een school daadwerkelijk beleid wil gaan maken op het terrein van W&T en Talentontwikkeling, kan een inspiratieworkshop gesubsidieerd worden.

Dit inspirerende traject heeft veel losgemaakt bij het team. Duidelijk is dat we de wereldoriëntatie vakken anders moeten/willen gaan aanpakken. Leerkrachten gaan op zoek naar andere bronnen, halen de wereld meer binnen de school, maar gaan ook meer naar buiten. Een informatieavond hierover puilde uit van belangstellenden. Er is geen weg terug, we moeten verder.

Naar aanleiding van de scholing wordt meer vorm gegeven aan onderzoeksvragen, zowel binnen de leerlijn techniek als binnen andere vakgebieden. Binnen (leerlijn) techniek wordt nu eerst gekozen voor een stuk basistheorie waarna leerlingen zelf aan de slag gaan ……………… en gaan onderzoeken. De methode Blink is nu losgelaten en vervangen door Naut, Meander en Brandaan. Talentontwikkeling, sterk verbonden met techniek, krijgt ook vorm binnen talentenuren.

We hebben in 4 dagdelen deelgenomen aan de scholing Onderzoekend leren, Talentontwikkeling Wetenschap en Techniek. Onze leerkrachten hadden een grote eigen inbreng, maar kregen ook de opdrachten mee om in de groep te werken. De praktijkopdrachten zijn door de collega’s uitgevoerd en gedeeld met de collega’s: erg inspirerend. Na de presentaties, die elke leerkracht voor de andere collega’s heeft gegeven, gaan we dit schooljaar aan de hand van thema’s met elkaar lessen ontwerpen. We gaan de verbinding met de vakken wereldoriëntatie hierbij leggen. In februari 2018 wederom een presentatie en van daaruit wordt de strategie bepaald hoe we dit gaan borgen

 

Dit cluster van 3 scholen van stichting De Mare heeft met het gehele team professionalisering gevolgd gericht op Lego Education (van duplo tot programmeren) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren: hoeveel Lego materiaal moet beschikbaar zijn; hoe zet je dit materiaal goed in; hoe kom je tot een goede leerlijn; hoe kom je met gerichte vragen verder met leerlingen; hoe gebruik je deze werkwijze ook binnen andere vakken?
W&T en Talentontwikkeling wordt naast de lessen in de klas ook benut in het talentenuur. Talenten van enthousiaste collega’s worden ingezet voor kinderen die zelf vinden dat ze ook talent hebben, een win-win situatie voor leerling èn leerkracht.