“KWTO is 100% onafhankelijk en zet in op resultaatgerichtheid”

Uit KWTO bulletin nr 8, december 2016

Henk Mulder, lid van het College van Bestuur van St. Archipel en voorzitter van de stuurgroep van KWTO:

“KWTO is 100% onafhankelijk en zet in op resultaatgerichtheid”

KWTO is een onafhankelijke netwerkorganisatie van schoolbesturen. Waaruit blijkt volgens Henk Mulder deze onafhankelijkheid? En wat is de kracht daarvan? Henk: “In de afgelopen twee jaar zijn we duidelijk een andere weg ingeslagen. KWTO profileert zich als een kenniscentrum in de vorm van een onafhankelijke netwerkorganisatie. Ik benadruk dat graag.”
Henk Mulder is lid van het College van Bestuur van St. Archipel, een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen. Eveneens is Henk sinds medio 2011 voorzitter van de stuurgroep van KWTO en is hij tevens penvoerder. Inmiddels maakt (top)talentontwikkeling integraal deel uit van KWTO. Henk: “Vanuit mijn functie als voorzitter KWTO nam ik zitting in de landelijke verkenningscommissie Wetenschap & Technologie. Deze commissie is ook geraadpleegd door de commissie Onderwijs 2032” Henk Mulder is eveneens lid van de adviesraad van TechYourFuture.

100% onafhankelijk advies

Henk: “Wij zijn als KWTO in staat vragers (scholen) en aanbieders van professionalisering met elkaar in contact te laten komen, waarbij wij volledig belangeloos opereren richting de aanbieders. De KWTO projectleiders Patty van Scherpenzeel en Gerard Venneman zijn geïnteresseerde scholen behulpzaam bij het naar boven halen van hun zogeheten vraagarticulatie. Scholen willen met onderzoekend en ontwerpend leren aan de slag en zoeken concrete hulp bij de hiervoor benodigde professionalisering van hun team. Patty en Gerard gaan hiermee onafhankelijk aan de slag en geven waardevrij advies. De scholen kiezen vervolgens zelf hun programma en de aanbieders van de diensten voor hun professionalisering. KWTO beschikt in dit licht over goede relaties met de PABO’s (Saxion, KPZ, Viaa en Windesheim), TechYourFuture, de UT en schoolbegeleidingsdiensten.”

Voorbeeld van onafhankelijkheid: beoordelingscommissie professionalisering

Henk geeft een sprekend voorbeeld om deze onafhankelijkheid te staven: “Wij hebben een beoordelingscommissie professionalisering in het leven geroepen om alle aanvragen voor professionalisering vanuit scholen te beoordelen. Daar hebben we twee redenen voor. We willen weten wat er in die scholen speelt en hoe zij hun professionalisering schoolspecifiek willen oplossen. Dat maatwerk intrigeert ons. Daarom speelt de vraagarticulatie vanuit KWTO zo’n grote rol: wat past bij jouw school, team en wijk? Een belangrijke vraag is ook steeds hoe de school de verbinding legt met het bedrijfsleven. Dan hebben we het over de verbinding van de drie O’s: Overheid Onderwijs, Ondernemers. Ten tweede: we willen de scholen uitdagen, je krijgt de KWTO subsidie niet zomaar in de schoot geworpen. We willen dat een school intrinsiek met professionalisering aan de slag gaat en de gewenste verandering resultaatgericht in gang zet. De beoordelingscommissie professionalisering biedt hierin toegevoegde waarde door de scholen uit te dagen om met een doortimmerd plan te komen.”

Bewuste inzet op evenementen in de regio

KWTO heeft samen met (Top)Talenten PO in de regio Oost onder andere ingezet op evenementen zoals het bezoek van André Kuipers in Apeldoorn en de start van de Giro in Apeldoorn. Henk Mulder is helder over de relatie vanuit KWTO met dergelijke activiteiten: “André Kuipers zit al in het landelijke W&T programma, dus die regionale link was snel gelegd. Hij is een magneet, er wordt over gesproken, dus sloten wij ons hier regionaal heel graag bij aan. De start van de Giro had een enorme media impact. Leerlingen konden hier in onze ogen inhoudelijk actueel op aansluiten, hoewel een fenomeen als de Giro niet direct in ons programma ‘kiezen voor technologie’ past. Maar KWTO vond het een ideaal evenement om mee te liften op de actualiteit en grote impact ervan.”

Concrete voorbeelden St. Archipel

Henk Mulder is lid van het College van Bestuur van St. Archipel. In hoeverre speelt de invoering van Wetenschap & Technologie binnen St. Archipel een rol? “Los van KWTO is St. Archipel al lange tijd vanuit haar strategisch plan actief met 21th century skills. Voor onderzoekend en ontwerpend leren doen we een maximaal beroep op 21ste eeuwse vaardigheden. Onze scholen stimuleren wij hiermee bezig te zijn. Niet als vak apart, maar zo geïntegreerd als maar mogelijk is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor cultuureducatie; niet als vak apart, maar geïntegreerd. Een aantal van onze scholen is hiermee al langer actief, nog voor de komst van het huidige programma “Kiezen voor technologie”. Daarbij mogen scholen hun eigen weg zoeken en voorkomen we een eenheidsbrij. Elke school en wijk heeft een aanpak op maat nodig. We zien al mooie resultaten bij de gerichte toepassing van 21th century skills en dus onderzoekend en ontwerpend leren. Neem de Fontein in Warnsveld. Zij zijn met het programma Thinking for Learning uiterst succesvol in hun dagelijkse lespraktijk.”

Trots op talentontwikkeling en vakmanschap leerkrachten
“Waar ik in algemene zin trots op ben in relatie tot KWTO? We hebben meer scholen en dus leerkrachten weten te bereiken dan de opdracht aangaf. Ook zien we dat schoolbesturen het idee achter Wetenschap & Technologie zó goed vinden, dat zij de invoering ervan niet alleen laten afhangen van de subsidie van KWTO. Waar ik ook trots op ben: momenteel is op veel scholen de brede ontwikkeling van kinderen weer veel beter in beeld dan in de afgelopen jaren. Toen lag de focus veel meer op taal en rekenen. Talenten krijgen weer kans, en ook voor leraren biedt dit volop gelegenheid hun vakmanschap opnieuw te omarmen. Ik vind dat een prachtige ontwikkeling. Leerkrachten verdienen het dat wij hen hierbij alle benodigde handvatten aanreiken.”