Uitgebreide informatie bij de workshops op 31 januari

Achtergronden van de scholen die de workshops verzorgen op 31 januari rond het thema ‘Varianten van W&T en Talentontwikkeling’

1. Koppeling met thema’s binnen een SBO school – SBO Windroos Oldenzaal
Afgelopen zomer heeft het team van de Windroos, een school voor Speciaal Basisonderwijs, een professionaliseringstraject afgerond waarbij de attitude bij W&T en Talentontwikkeling centraal stond. Leerkrachten hebben dit traject, met praktijkopdrachten en het delen daarvan, als zeer inspirerend ervaren. Ze zijn daarna aan de slag gegaan om met elkaar lessen te ontwerpen aan de hand van thema’s en de koppeling te maken met de methodes.

2. Invoering, implementatie en borging onderzoekend en ontwerpend leren in een grote school m.b.v. co-teaching – Julianaschool Rijssen (innovatieschool)
De invoering, implementatie en borging van W&T en Talentontwikkeling is op een grote school (>700 leerlingen) veelal complex. De school heeft specialisten wetenschap en technologie, tijdens de invoering en implementatie, ingezet als co-teachers om de teamleden te enthousiasmeren, te ondersteunen, als maatje te fungeren en lessen te ontwerpen op het gebied van Onderzoekend en Ontwerpend leren.
Studenten van de Pabo en onderwijsassistenten worden ingezet in de ondersteuning en ontwikkeling van het onderwijs.
Als opleidingsschool wordt co-teaching en de ontwikkeling daarvan verder ontwikkeld. Daarvoor wordt o.a. training en scholing a.d.h.v. het PDS-concept (Professional Development Schools) gevolgd. Diverse leerkrachten wonen in dit kader jaarlijks een conferentie in Amerika bij.

3. Lego Education en Onderzoekend en Ontwerpend Leren (Bosschool Wesepe/Ter Stege Olst/ Peperhof Wijhe)
Dit cluster van 3 scholen van stichting De Mare heeft met het gehele team professionalisering gevolgd gericht op Lego Education (van duplo tot programmeren) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Hoeveel Legomateriaal moet beschikbaar zijn, hoe zet je dit materiaal goed in, hoe kom je tot een goede leerlijn, hoe kom je met gerichte vragen verder met leerlingen, hoe gebruik je deze werkwijze ook binnen andere vakken?
W&T en Talentontwikkeling wordt naast de lessen in de klas ook benut in het talenten uur. Talenten van enthousiaste collega’s worden ingezet voor kinderen die zelf vinden dat ze ook talent hebben, een win-win situatie voor leerling èn leerkracht.

4. Optimaal benutten van de schoolomgeving (schooltuin, Bètaburgerschap & bedrijfsbezoeken) –Daltonschool De Groen Dedemsvaart (voorbeeldschool)
De directeur en teamleden hebben aan diverse KWTO-professionaliseringstrajecten deelgenomen w.o. het managementtraject en het traject rond de science conferentie in Liverpool. Teamleden blijven zich voortdurend scholen. 2 teamleden volgen het traject van Bètaburgerschap waarbij leerlingen maatschappelijke thema’s rond techniek vanuit meerdere invalshoeken onderzoeken. In dit verband wordt nauw samengewerkt met enkele bedrijven. Bij dit alles staat centraal dat kinderen voortdurend in situaties worden gebracht waarin hun nieuwsgierigheid, verwondering en onderzoekende houding wordt gestimuleerd. Kinderen leren onderzoeksvragen te stellen en gaan op onderzoek uit o.a. in de eigen schooltuin. Het team zelf is ook onderzoekend en niet bang buiten bestaande kaders te denken.

5. Ontdekkend en ontwerpend onderwijs binnen Themaleren op begaafdheidsprofielschool met flexibele onderwijstijden- La Res Enschede (voorbeeldschool)
La Res is 4 jaar geleden een nieuwe fase ingegaan met een (deels) nieuw team en een nieuw onderwijsconcept. Het is één van de elf pilotscholen met flexibele onderwijstijden waarbij talentontwikkeling een nog prominentere plek kreeg. De school wil meer bieden dan alleen kennisoverdracht.
De leerkrachten gaan samen met de kinderen op ontdekkingstocht: waar ben je goed in, waar liggen je talenten, waar word je blij van? Zo is La Res een begaafdheidsprofielschool en kinderen die uitblinken in sport krijgen de kans om onderwijs en sport optimaal te combineren d.m.v. bijvoorbeeld trainingen onder schooltijd. Een van de manieren om het aanbod zo breed mogelijk te maken is het werken volgens het concept van de Meervoudige Intelligentie. Er wordt themagericht gewerkt en W&T, zelf ontdekkend en ontwerpend leren, is hierin geïntegreerd. Bij alles staat de leerling zoveel mogelijk centraal en wordt het gepersonaliseerd leren steeds verder ingevoerd.

6. Verbinding met Cultuureducatie – De Uitleg Dalfsen
Leerkrachten en directeur hebben deelgenomen aan diverse KWTO-professionaliseringstrajecten w.o. de science conferentie in Engeland en de teamcursus. Inmiddels werkt de school aan COOL-onderwijs. CO staat voor Cultuur Onderwijs en OL staat voor Onderzoekend Leren. Centraal staat het integreren van procesgerichte didactiek van cultuureducatie met onderzoekend leren en talentontwikkeling, zoals dat bij de teamscholing werd ingezet. De school wil het vooral toepassen binnen WO en gaat daarin met schoolbrede thema’s mee aan de slag. Tijdens de workshop staan de volgende vragen centraal: Welke boost geeft de verbinding van Onderzoekend Leren met Cultuureducatie, welke scholing op dit terrein is hier debet aan; welke thema’s komen hierbij nadrukkelijk naar voren en wat maakt Cultuureducatie met de aanpak van Onderzoekend Leren zo COOL?

7. Een gemeentelijk energieproject integreren binnen W&T – Julianaschool Ermelo (innovatieschool)
De Koningin Julianaschool is pilotschool van de gemeente Ermelo op het gebied van energie en duurzaamheid. In 2025 zijn de schoolgebouwen in de gemeente Ermelo duurzaam ingericht en energieneutraal. Een van de uitwerkingen is het opstellen van een lessencyclus voor de groepen 1 t/m 8 in een doorgaande lijn waarbij de didactiek van Onderzoekend en Ontwerpend Leren een belangrijke rol speelt. Ook wordt onderzocht hoe de verbinding gelegd kan worden met één of meer zaakvakken en wat de werkwijze betekent voor het gebruik van WO-methoden. Er is gestart met groep 7 waarbij de volgende uitdagingen centraal staan: op welke wijze betrekken we leerlingen bij het plaatsen van de zonnepanelen op het dak door het energiebedrijf; hoe gaan zij een 0-meting voorbereiden en uitvoeren; hoe gaan leerlingen verder onderzoek doen en oplossingen bedenken; wordt de mindset van leerlingen met dit project voldoende veranderd?

8. Leren goede onderzoeksvragen te stellen – De Fontein Warnsveld
Earlybird school de Fontein werkt vanuit het concept Thinking for Learning en heeft daarmee allerlei extra tools in handen om lessen uitdagender te maken, om kinderen hun aangeleerde kennis niet alleen te laten reproduceren, maar vooral te laten toepassen. Dat combineert de school ook met het project cultuureducatie, geen vak apart.
Inmiddels kunnen de kinderen vragen stellen, waarde bepalen, verbindingen tot stand brengen, ideeën en strategieën ontwikkelen, beredeneren en beargumenteren, criteria hanteren, doorzetten en nog veel meer.

In 2015 heeft Platform Bètatechniek 32 scholen uitgekozen die een voorbeeld zijn voor andere scholen in Nederland. Hiervan komen er 3 uit het werkgebied van KWTO waarvan 2 een workshop verzorgen.

In de vorige subsidieperiode hebben 11 scholen in het KWTO-werkgebied een innovatiesubsidie ontvangen waarvan 2 een workshop verzorgen.