Provincie zet in op versterking W&T op alle basisscholen

Provincie zet in op versterking W&T op alle basisscholen
Het beleid van de provincie Overijssel is erop gericht dat in 2023 alle basisscholen in Overijssel W&T hebben opgenomen in hun curriculum, bij voorkeur gedragen door het gehele schoolteam. Daarnaast streeft de provincie ernaar dat W&T op minimaal 50% van de scholen stevig is ingebed in de school zodat ook van borging en verduurzaming sprake is d.w.z. geïntegreerd in het onderwijsprogramma en onderdeel van het onderwijsbeleid op school. Ingrediënten die daar een bijdrage aan kunnen leveren, zijn: W&T-activiteiten structureel aanbieden in alle groepen, een breed gedragen en beschreven visie op W&T, actieve sturing door de schoolleiding, coördinatie schoolintern, kennis(ontwikkeling) W&T van het gehele team, W&T-doelen opgenomen in het jaarplan, W&T-budget structureel opnemen in de begroting, intensief en structureel contact met bedrijven om ‘buitenschools’ invulling te geven aan W&T. Op al deze onderdelen is nog veel winst te boeken.

Acties provincie
De provincie wil basisscholen in Overijssel ondersteunen met het ontwikkelen van een visie w.o. een definitie van W&T. Daartoe wordt o.a. het W&T-Kompas van TechYourFuture ingezet en wordt een voucherregeling ontwikkeld. Daarnaast lobbyt de provincie bij de rijksoverheid om een bedrag per leerling beschikbaar te stellen van ca. 12 euro, vergelijkbaar met het cultuurbudget.