Onderzoek 21e eeuwse vaardigheden UT; gratis workshop mogelijk

Onderzoek 21e eeuwse vaardigheden; gratis workshop mogelijk

 

Frances Wijnen van de Universiteit Twente is bezig met een onderzoek naar de attitude van leerkrachten t.a.v. 21e eeuwse vaardigheden. Daarbij moeten we denken aan het inzetten van verschillende vormen van technologie in de klas, zoals tablets, 3-D printers en educatieve robots. Ook wordt van scholen gevraagd dat ze aandacht besteden aan het stimuleren van denkvaardigheden zoals kritisch denken, creatief denken en probleem oplossend denken. Wij noemen dit hogere-orde denkvaardigheden. Dit vraagt van leerkrachten dat ze het gebruik van nieuwe technologie in de klas en het hogere-orde denken bij leerlingen stimuleren. Maar dit vinden leerkrachten niet altijd makkelijk. Daarom wil Frances Wijnen in dit onderzoeksproject uitzoeken welke ondersteuning en professionalisering nodig is om leerkrachten hierin te ondersteunen.

Over het onderzoek
Het in kaart brengen van de attitude van de leerkracht is een eerste stap naar passende ondersteuning en professionalisering. Daarom is een vragenlijst ontwikkeld om deze attitude van basisschoolleerkrachten te kunnen meten. De informatie die hiermee verzameld wordt, zal gebruikt worden voor de ontwikkeling van ondersteuning en professionalisering zodat basisschoolleerkrachten zich kunnen ontwikkelen in het gebruik van nieuwe technologie in de klas en het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen.

Welke scholen en leerkrachten?
Het onderzoek is het meest waardevol wanneer een gemêleerd gezelschap van leerkrachten en scholen deelneemt; dus leerkrachten en scholen die aan het begin staan en grote behoefte hebben aan ondersteuning maar ook scholen en leerkrachten die al verder zijn op dit gebied en zij die er tussenin zitten. De bedoeling is een representatief beeld te krijgen van leerkrachten t.a.v. dit onderwerp.

Wat wordt gevraagd?
Voor de afname van de vragenlijst wil Frances Wijnen, de onderzoeker, graag in de periode medio september t/m november 2018 een afspraak maken met scholen om te bepalen wanneer zij langs kan komen om de vragenlijst bij de leerkrachten af te nemen. Deze afname duurt maximaal 30 minuten. Het invullen van de vragenlijst kan zowel digitaal als op papier.

Wat staat er tegenover?
Voor de deelnemende scholen die daar interesse in hebben, biedt Frances een workshop aan op school. Dit betekent dat na de afname van de vragenlijst er een workshop gegeven zal worden over het gebruik van nieuwe technologie in de klas en het stimuleren van hogere-orde denken bij leerlingen. Deze workshop zal, inclusief de afname van de vragenlijst, ongeveer 2 uur duren.

Welke alternatieven zijn er?
Het meest ideale is een afname op school zodat zeker is dat (bijna) elke leerkracht de vragenlijst invult. Frances kan dus ook langskomen zonder dat er een workshop aan is gekoppeld.
Ook bestaat de mogelijkheid dat zoveel mogelijk leerkrachten de vragenlijst individueel digitaal invullen zonder dat daarvoor een gezamenlijk tijdstip wordt afgesproken. Wel is belangrijk dat dit op schoolniveau wordt gestimuleerd.

Heel graag verneem ik binnen 2 weken of u bereid bent medewerking te verlenen aan dit onderzoek. U kunt daarbij aangeven voor welk scenario u kiest en om hoeveel leerkrachten het gaat.

Alvast hartelijk dank.

Groeten Gerard Venneman, projectleider KWTO
06 30 30 37 16 g.venneman@kwto.nl

Universiteit Twente heeft KWTO gevraagd te ondersteunen bij het werven van scholen c.q. leerkrachten. Vandaar dat u het verzoek via ons ontvangt.

Mijn school kiest voor scenario:
1. Het gezamenlijk invullen van de vragenlijst inclusief een workshop (datum wordt in overleg vastgesteld). Totaal 2 uur.
2. Het gezamenlijk invullen van de vragenlijst zonder workshop (datum wordt in overleg vastgesteld). Totaal 35 minuten.
3. Leerkrachten zijn bereid het individueel in te vullen en we zullen dit als school stimuleren.
4. Wij zien geen gelegenheid aan dit onderzoek mee te werken.

Aantal leerkrachten op school:_____

Naam directeur:_____________________

Naam school:_______________________

Plaats: ____________________________

PS Keuze van scenario en andere gegevens mogen gewoon in de mail worden gezet. Die kan gestuurd worden naar: g.venneman@kwto.nl. Bij voorkeur voor 10 oktober.

Opbrengsten en terugkoppeling

a. Als de vragenlijst gevalideerd is dan wordt deze beschikbaar gesteld. Dat betekent dat scholen met behulp van deze vragenlijst ook zelf inzicht kunnen krijgen in de attitudes van leerkrachten ten aanzien van dit onderwerp.

b. In een later stadium zal daar een overzicht van ondersteuningsactiviteiten aan worden toegevoegd passend bij de verschillende ‘leerkracht-attitudes’.

c. De resultaten wat betreft de attitudes van leerkrachten zullen ook beschikbaar worden gesteld. Dit zullen de resultaten van de gehele studie zijn.

d. Op de website van KWTO zal t.z.t. aandacht worden besteed aan de uitkomsten van het onderzoek c.q. aan de bovengenoemde opbrengsten.

e. Scholen die deelnemen aan dit onderzoek zullen wij actief informeren wanneer bovengenoemde informatie beschikbaar is.