“Wetenschap & Techniek invoeren doe je zoals het concept zelf ook is: onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend”

Uit KWTO bulletin nr. 8, december 2016

Arjan Brunger, voorzitter van het College van Bestuur van Konot:“Wetenschap & Techniek invoeren doe je zoals het concept zelf ook is: onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend”

Arjan Brunger is voorzitter van het College van Bestuur van Konot, een stichting met 22 aangesloten basisscholen voor katholiek basisonderwijs in noordoost Twente. De basisscholen hierbinnen zijn druk bezig met talentontwikkeling bij kinderen op basis van de 7 habits van Stephen Covey. Hierbinnen past naadloos de invoering van Wetenschap & Techniek. Arjan Brunger: “De kunst is Wetenschap & Techniek net als het concept zelf ook onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend in te bedden.”

Veelzijdig actief
Arjan Brunger maakt vanaf 2011 deel uit van de stuurgroep van KWTO en is sinds 2015 portefeullehouder (top)talentontwikkeling. Arjan Brunger: “Mijn gemeenschappelijke uitgangspunt in deze functies is dat alles wat we met elkaar bedenken in het voordeel van de kinderen moet zijn. Ieder kind heeft zijn eigen talent en eigenheid. De specifieke ontwikkeling daarvan én het kind daarin centraal stellen, drijven mij enorm.”

7 habits van Stephen Covey
Arjan benadrukt dat Konot zich sterk aan het oriënteren is op de principes van de 7 habits van Stephen Covey: “Wij hopen die volgend jaar Konot-breed te kunnen gaan implementeren. Deze 7 gewoonten sluiten aan bij wat op dit moment genoemd wordt als belangrijke levensvaardigheden van de 21e eeuw. Met de 7 gewoonten leren kinderen zichzelf te reguleren op school, zien ze leren als een proces waarop ze zelf invloed hebben en dat is voor het zelfbeeld van kinderen als voor hun schoolprestaties belangrijk. Het kind krijgt hierin zowel het leiderschap als de eigen zelfstandigheid terug en juist daardoor ontwikkelt het zelf zijn of haar talenten. Met het Stephen Covey concept geef je hen in onze ogen een breder instrumentarium mee om een sterkere persoonlijkheid te worden. Vanuit dat concept komt er alle ruimte voor het invoeren van Wetenschap & Techniek. In die context en volgorde zie ik het.”. Door die geïntegreerde samenhang kan een concept als Wetenschap & Techniek ook veel meer beklijven.”

Strategisch plan Konot
In het strategisch plan van Konot staat het kind dus centraal en niet de methoden, vervolgt Arjan: “Wetenschap & Techniek (Onderzoekend en Ontwerpend Leren) maakt van dit strategisch plan dan ook een integraal deel uit. Als één van de vele gebieden waarop kinderen zich vanuit hun eigen leiderschap kunnen ontwikkelen. Want een kind kan de meest gevarieerde talenten in zich hebben. We zien die talentontwikkeling dus heel breed. Onderzoekend en ontwerpend leren kan je binnen dat brede talent heel mooi tot uiting brengen. Waarbij ik wel opmerk dat juist Wetenschap & Techniek zich uitstekend leent voor onderzoekend en ontwerpend leren.”

Niet directief maar onderzoekend invoeren
Konot is volop aan het experimenteren met het op allerlei manieren koppelen aan en integreren van Wetenschap & Techniek binnen het onderwijsconcept van Konot. Leerkrachten vragen hier ook daadwerkelijk steun bij. Ze onderkennen het belang van Wetenschap & Techniek en de ontwikkeling van talent, maar vragen tegelijkertijd om concrete handvatten om het in te voeren. Maar ook daarin zie je juist heel mooi bij de leerkracht zelf waar Wetenschap & Techniek voor staat: onderzoeken en ontdekken én daarvan leren. Dit past in het proces. Zouden we van bovenaf Wetenschap & Techniek als kant-en-klaar concept aanreiken, dan doe je het dus direct fout en ga je aan de basisprincipes van onderzoekend en ontwerpend leren voorbij.”
Daarnaast bieden we via onze Konot Academie bieden de leergang W&T aan. Daar wordt door onze leerkrachten ook goed gebruik van gemaakt. Het heeft een dubbel effect. De leerkrachten passen het geleerde voor zichzelf toe, maar zijn direct ook een ambassadeur voor Wetenschap & Techniek voor hun team en de rest van hun school. We zien dat het hierdoor beter landt”, aldus Arjan Brunger.
“Wat ik heel mooi vind, is dat onze leerkrachten een enorm sterk wij-gevoel vanuit Konot hebben ontwikkeld en niet alleen vanuit de school zelf. Dit is de beste basis die je kunt hebben om vanuit de gezamenlijk gedeelde visie op het ontdekkende kind Wetenschap & Techniek goed in te voeren.

KWTO subsidies van belang

Arjan geeft aan dat de KWTO subsidies een stimulans zijn geweest voor de invoering van Wetenschap & Techniek bij Konot: “Maar subsidie is niet de primaire stimulans om Wetenschap & Techniek in te voeren. Wij willen het intrinsiek heel graag. Maar uiteraard zijn de KWTO subsidies van groot belang omdat deze je de ruimte geven om ook écht te kunnen experimenteren. Die tijd en ruimte zijn voor de leerkrachten heel belangrijk in een tijd waarin er al heel veel eisen aan hen worden gesteld. Deze KWTO subsidies zijn aanvullend op onze eigen investeringen in de bredere scholing die ik eerder schetste.”
Focus op 2020
“We nemen vanuit Konot nu de tijd om een heel stevige basis te leggen voor de ontdekkende inbedding van Wetenschap & Techniek. Daarbij borgen we dat het idee van het kind centraal stellen als leider van zijn eigen ontwikkeling straks zó stevig verankerd is in alle geledingen van onze basisscholen, dat de specifieke KWTO doelstellingen als vanzelf worden bereikt.”

Advies
Tot slot heeft Arjan een helder advies voor andere schoolbesturen en scholen als het gaat om uitvoering geven aan beleid ten aanzien van Wetenschap & Techniek: “Denk niet: het KWTO is er en dus gaan we daar iets mee doen. Draai het om, zorg voor een samenhang vanuit je strategisch plan in de visie op het ontdekkende en onderzoekende kind. Ga met elkaar opzoek naar wat je wilt. Heb je daar eenmaal een goed fundament voor gelegd en staan je leerlingen al ontdekkend en onderzoekend centraal? Dan is dát een prima voedingsbodem om vervolgens Wetenschap & Techniek van KWTO te omarmen