Visiedocument provincie Gelderland met bouwstenen voor een meerjarenprogrammering W&T in de basisscholen wordt binnenkort gepubliceerd

Sep 2023

Visiedocument provincie Gelderland met bouwstenen voor een meerjarenprogrammering W&T in de basisscholen wordt binnenkort gepubliceerd

De invoering van W&T-onderwijs op basisscholen in Gelderland is een uitdaging. Er gaat veel goed, maar het aanbod en de programmering verlangen een nog betere afstemming, planning en regie. Van groot belang voor het leren van kinderen en de keuzes die ze in de toekomst maken. Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) en Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost (KWTO) hebben dit jaar de handen ineen geslagen, uiteraard samen met de Provincie Gelderland. Gemeenschappelijk doel? Komen tot een duurzame W&T-ontwikkeling op de Gelderse basisscholen. Bedoeld om zo daadwerkelijk impact te creëren. Daarom is gestart met een gezamenlijke visievorming voor W&T in het Gelderse basisonderwijs die inhoudelijke sturing geeft aan een meerjarenprogrammering.

In het kader van deze gezamenlijke visievorming, hebben in de periode januari-april in totaal 50 professionals (w.o. vier vrijwilligers) uit diverse geledingen en regio’s deelgenomen aan één van de vier sessies:
Schooldirecteuren en besturen

PO, directies VO en MBO, STO’ s , vertegenwoordigers van  technische bedrijven, technieklokalen/science centra /techniekwedstrijden/technodiscovery, Platforms Techniek, HBO w.o. Pabo’ s, Wetenschapsknooppunten en bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de lokale overheid en Universiteit.

Het resultaat van de vier sessies is verwoord in een ‘Visiedocument en document met bouwstenen voor een meerjarenprogrammering van de provincie Gelderland’ onder de naam Groeiend Gelders Goud.