Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost


 
ASE conferentie 3- 6 januari Liverpool - opgave tot 27 januari.  Lees verder

Zeer geslaagde bijeenkomst over KWTO innovaties op 22 maart

'Goed georganiseerd en zeer inspirerend", dat waren de reacties na afloop van de bijeenkomst op 22 maart over de KWTO innovaties. In het nieuwe en unieke KindCentrum Borgele in Deventer namen 125 leerkrachten, directeuren, projectleiders en  vertegenwoordigers van Platform Bètatechniek, de provincie Overijssel , Techniektalent.nu, TechYourFuture en Platform Techniek Stedendriehoek deel aan deze netwerkbijeenkomst. Naast een inspirerende inleiding van hoogleraar Talentontwikkeling, Wetenschap & Technologie, Juliette Walma van der Molen, verzorgden 10 innovaties hun presentatie. Daarnaast gaf de Borgloschool een  workshop over hun ontwikkelingen en activiteiten t.a.v. Wetenschap en Techniek.

De veelzijdigheid in het aanbod, de unieke locatie en de uitstekende sfeer zorgden voor een bijeenkomst waarop iedereen met veel genoegen op terug kijkt.  Klik hier verder voor de foto's en reacties

Rechts onderaan op deze pagina staan de beschrijvingen van de innovaties.

Subsidie Overijssel in kader van 'Kiezen voor techniek in o.a. primair onderwijs'

De provincie Overijssel stelt per aanvraag max. € 20.000,= subsidie beschikbaar voor activiteiten die die bijdragen aan de implementatie van wetenschap en technologie in het po en vo. Een basisschool werkt daarbij samen met tenminste 4 andere basisscholen, minimaal één regionaal bedrijf en minimaal één gemeente. Voor het vo geldt dat met minimaal één ander vo wordt samengewerkt. Eén of meer activiteiten hebben in ieder geval betrekking op: W&T implementatie in het onderwijscurriculum; of lokale of regionale samenwerking tussen scholen en bedrijven; of de beroepsbeelden van de toekomst; of bewuste keuzeprocessen van leerlingen; of het faciliteren van  professionaliseren van docenten. Lees verder.

Peiling Algemene Vereniging van schoolleiders (AVS); W&T vereist scholing leerkrachten

Vrijwel alle schoolleiders willen dat onderzoekend en ontwerpend leren (o.a. W&T) een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod van de school. En ze geven daarnaast aan dat voor vrijwel alle leerkrachten het werken in de groep met onderzoekend en ontwerpend leren een vaardigheid is die nog de nodige leerstappen vraagt. De schoolleiders geven massaal aan dat hierbij maatwerkondersteuning in de school nodig is en dat het werken in een netwerk met andere scholen meerwaarde zal hebben voor de schoolontwikkeling. De AVS heeft 179 schoolleiders hierover bevraagd.  Lees verder.

Robert Everink, directeur basisschool Los Hoes Haaksbergen

"We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven om kinderen de kans te geven van daaruit te leren"
Basisschool Los Hoes noemt zich 'de andere basisschool'. Met succes kreeg zij een basissubsidie van KWTO toegekend. De aanvraag hiervoor stak in op de samenwerking met plaatselijke bedrijven. Dit vanuit een regisserende rol van Los Hoes. Robert Everink is directeur: Ons onderwijsconcept betrekt bedrijven in de regio bij de school en leerlingen. Het werkt, de bal rolt inmiddels en ik wordt hier energiek en blij van"

Interview

Arjan Brunger, voorzitter van het College van Bestuur van Konot

"Wetenschap en Techniek invoeren doe je zoals het concept zelf ook is: onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend"
Arjan Brunger is voorzitter van het College van Bestuur van Konot, een stichting met 22 aangesloten basisscholen voor katholiek onderwijs in noordoost Twente. De basisscholen hierbinnen zijn druk bezig met talentontwikkeling bij kinderen op basis van de 7 habits van Steven Covey. Hierbinnen past naadloos de invoering van W&T. Arjan Brunger: "De kunst is W&T net als het concept zelf onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend in te bedden".

Interview

Erwin Dekker, directeur van De Agnietenschool in Elburg


“ Betekenisvol onderwijs haalt het beste uit de leerling, nu én voor later”

De Agnietenschool in Elburg ontving een innovatiesubsidie van KWTO. Hun overtuigende aanvraag focust op het innovatieve concept voor basisonderwijs genaamd ‘Betekenisvol onderwijs met het ontwerpen van eigen lessen’. Hoe werkt dit concept in de praktijk? Erwin Dekker, directeur: “We dagen de kinderen inspirerend uit zelf concreet aan de slag te gaan met het ontwerpen van hun eigen lessen.”


Interview

Patty van Scherpenzeel, projectleider


"Succesvolle integratie KWTO en (Top)Talenten PO in de regio Oost "                                 

Vanaf de start in 2014 hebben het netwerk (Top)Talenten en KWTO nauw samen gewerkt. Als projectleider voor KWTO en kwartiermaker (top)talenten PO heb ik een rol binnen beide organisaties. Een logische stap was het dan ook begin dit kalenderjaar - organisatorisch en  praktisch voor besturen en scholen - KWTO en het Talentennetwerk te integreren.


Lees verder

 

Methodiek Talenten Voeden en de verantwoording van W&T vaardigheden


‘Inschatting talenten', 'eigen ontwikkelprofiel' en 'portfolio(paspoort’ zijn de verantwoordingsinstrumenten

Vergrijzing van de samenleving, duurzaam gebruik van grondstoffen en gezonde voeding zijn maatschappelijke vraagstukken waar we een antwoord op moeten vinden. Kinderen die nu op de basisscholen zitten, worden de samenwerkende probleemoplossers van deze (toekomstige) vraagstukken. Mede daarom moeten we talenten van kinderen volop benutten en ontwikkelen. Dit uitgangspunt èn goed kunnen functioneren in onze snel veranderende wereld, vereist een bijstelling van ons onderwijs. Daarom heeft SETD van Universiteit Twente de methodiek Talenten Voeden ontwikkeld.   


Lees verder

KWTO ondersteunt excursies bij themadag van stichting mijnplein


Ruim 400 personeelsleden laten zich inspireren rond de vraag ”Hoe laten we onze kinderen de komende decennia leren?”

De personeelsleden van stichting mijnplein , een organisatie voor primair onderwijs in Salland, hebben op 26 oktober jl. een studiedag gehad over drie vragen:

a.      Wat moet het curriculum van de toekomst worden?

b.      Hoe organiseren we het onderwijs van de toekomst?

c.      Hoe leren onze kinderen nu en in de toekomst?

Symen van der Zee (het curriculum), Mark Mieras (het brein) en  Claire Boonstra  (het onderwijssysteem)  hebben met hun inleidingen op 26 oktober bij het IJsselDelta Center in Zwolle het thema breed voor het voetlicht gebracht


Lees verder

Brochures W&T en KWTO brochures

Gebied regio Oost - overzicht gemeenten

KWTO-Innovaties: presentaties 22 maart Deventer

Met behulp van een elektronische leeromgeving en OOL naar een passende werkplek