Richtinggevend Leerplankader W&T van de SLO nu officieel

 Zie bijgevoegd PDF bestand of lees verder met o.a.

Overzicht van tabellen en figuren

Tabel 1. De relatie tussen activiteiten bij onderzoeken en ontwerpen en beeldende

vorming20

Tabel 2. Wetenschappelijke houding uitgewerkt in aspecten, dimensies en

gedragsindicatoren (naar Van der Rijst et al., 2007)26

Tabel 3. Beschrijving van activiteiten in de stappen bij de vaardigheid

onderzoeken30

Tabel 4. Beschrijving van activiteiten in de stappen bij de vaardigheid ontwerpen 31

Tabel 5. Vakvaardigheden bij aardrijkskunde en de relatie met W&T-vaardigheden 33

Tabel 6. Vakvaardigheden bij geschiedenis en de relatie met W&T-vaardigheden 34

Tabel 7. Vakvaardigheden bij natuur en techniek en de relatie met W&Tvaardigheden34

Tabel 8. Voorbeelden van generieke vaardigheden en een W&T gerelateerde

uitwerking36

Tabel 9. Overzicht van concepten en onderliggende begrippen op hoofdlijnen 39

Tabel 10. Dimensies voor inperking van concepten en onderliggende begrippen 41

Tabel 11. Voorbeelden van vragen van kinderen aansluitend op de vakken

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en thema's uit mens en

samenleving43

Tabel 12. Overzicht van leefwereldcontexten met relevante activiteiten voor een

kind44

Tabel 13. Overzicht van relevante kernvragen per activiteit in een leefwereldcontext 45

Tabel 14. Leerlijn onderzoeken 48

Tabel 15. Leerlijn ontwerpen 51

Tabel 16. Uitwerking bij denkwijzen hanteren 54

Tabel 17. Uitwerking bij observeren en meten 55

Tabel 18. Uitwerking bij bronnen, materialen en gereedschap gebruiken 56

Tabel 19. Uitwerking bij reflecteren, waarderen en oordelen 57

Tabel 20. Onderzoekend en ontwerpend leren: van een gesloten naar een open

onderwijssituatie (naar Van Graft, 2006)60

 

Figuur 1. De componenten van W&T-onderwijs en hun onderlinge samenhang 24

Figuur 2. Weergave van het onderwijsproces 25

Figuur 3. Onderzoeken en ontwerpen in stappen met bijbehorende vaardigheden 29

Figuur 4. Inhoudelijke begrippen redenerend vanuit een activiteit van de leerling 46

Figuur 5. De divergerende en convergerende fase in relatie tot de stappen bij

onderzoeken en ontwerpen62

 
 

Inhoud

Voorwoord 5

Overzicht van tabellen en figuren 7

Samenvatting 9

1. Inleiding 11

1.1 Aanleiding voor de ontwikkeling van het leerplankader 11

1.2 Werkwijze bij de totstandkoming van het leerplankader 12

1.3 Leeswijzer 13

2. Uitgangspunten bij het leerplankader 15

2.1 Overzicht van de uitgangspunten 15

2.2 Toelichting op de uitgangspunten 16

3. De inhoud 23

3.1 Componenten van W&T-onderwijs 23

3.2 Houding 26

3.3 Vaardigheden 28

3.4 Kennis 38

4. Uitwerking van leerlijnen voor Wetenschap en technologie 47

4.1 Definiëring van het begrip leerlijn 47

4.2 Leerlijnen en uitwerkingen 47

5. W&T-onderwijs in de praktijk 59

5.1 De rol van de leraar bij onderzoekend en ontwerpen leren 59

5.2 Evaluatie en toetsing 64

Referenties 67

Bijlagen 73

Bijlage 1 Deelnemers veldraadpleging en individuele gesprekken 75

Bijlage 2 Aspecten van W&T in de kerndoelen primair onderwijs 77

Bijlage 3 Aspecten van W&T in de kerndoelen speciaal onderwijs 81

Bijlage 4 Domeinen voor Nederlands 87

Bijlage 5 Subdomeinen voor rekenen 89

Bijlage 6 Evalueren van vaardigheden en houding 91

Bijlage 7 Concepten / begrippen bij W&T 93

Bijlage 8 Ondersteuning bij onderwijsvragen van leerlingen nl/ml 99