Filosofie en Onderzoekend & Ontwerpend Leren

 Experimenten in de bovenbouw - "Wat als ….. zelfvoorzienend zou zijn?”  
 
Uitwisseling van expertise en leren van elkaar maakten een belangrijk deel uit van de bijeenkomsten van de PLG. Het zelf ontdekken en ervaren van de onderzoekende en ontwerpende werkwijze binnen de PLG en het project in de eigen groep is voor de deelnemers een belangrijke meerwaarde gebleken.
 
Drie verschillende projecten
Er zijn 3 verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd binnen de eigen groepen. Bij alle projecten is gekozen om filosofische vragen en thema’s te koppelen aan een project dat al ingepland stond. Gezamenlijk is gekozen de filosofische vraag "Wat als ……. zelfvoorzienend zou zijn?” in te passen in het project. Hoe dat te doen is aan de leerkrachten zelf overgelaten. De insteek en werkwijze van de drie projecten is daardoor verschillend.
Het project "Leven op Mars” is een meer leerkrachtgestuurd project.
Het project "Griekse Goden en zelfvoorzienendheid” biedt bewust veel ruimte en mogelijkheden voor het onderzoeken & ontwerpen, de creatieve intelligentie en het aanspreken van een hogere denkorde van de leerlingen.
"Ontwerp je eigen planeet” biedt een mix van een leerkrachtgestuurd project met veel ruimte voor eigen vragen en onderzoeken van de leerlingen.
De kinderen
Dat deze experimenten hebben plaatsgevonden in plusgroepen en op een basisschool voor hoogbegaafde kinderen is toeval. Vanuit de literatuur en de praktijk weten we dat hogere denkvaardigheden (taxonomie van Bloom), onderzoekend en ontwerpend leren en het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden belangrijke onderdelen zijn voor goed onderwijs aan deze doelgroep. Voor alle kinderen geldt echter dat nieuwsgierigheid en verwondering de basis vormen welke leiden tot intrinsieke motivatie en (leren) leren. Al deze aspecten vormen ook ingrediënten voor talentontwikkeling. De projecten kunnen daarom ook goed ingezet worden in reguliere midden- en bovenbouwgroepen.
De rol van de leerkracht
Zowel filosofie als onderzoekend & ontwerpend leren vragen van de leerkracht zelf een onderzoekende houding als ook een coachende rol. De leerkracht moet durven loslaten en als professional vooral coachend bezig zijn. Een helicopterview op de kerndoelen en leerlijnen werken ondersteunend.