Een doorgaande lijn OOL en Talentontwikkeling bij de overgang van PO naar VO

Een doorgaande lijn Onderzoekend & Ontwerpend Leren (OOL) en Talentontwikkeling bij de overgang van PO naar VO

 

Innovatief is dat dit plan voortbouwt op oog voor Talent. Innovatief is ook het idee voor uitrol naar meerdere scholen/besturen in PO en VO en een doorgaande lijn O & OL en Talentontwikkeling voor de overgang van PO naar VO.

*      De Linde heeft vorig jaar in samenwerking met een externe (Juf Talent, gebaseerd op de ervaringen in Enschede binnen het project ‘Oog voor Talent’) een eerste aanzet gedaan om onze leerlingen beter voor te bereiden op het VO via allerlei werkvormen en activiteiten. Hierin stonden onderzoekend leren, ontwerpend leren en talentontwikkeling centraal. Voorbeeld is een beroepenmarkt en formulier waarin leerlingen zich voorstellen bij hun mentor op het VO, lessen planning en leerstijlen ter voorbereiding op het VO, een beroepenmarkt en een formulier waarin leerlingen op basis van het traject zelf datgene overdragen dat zij belangrijk achten voor hun toekomstige mentor.

*      We willen kijken hoe en wat consistent ontwikkeld en gekoppeld kan worden t.b.v. doorgaande lijn OOL leren in de overgang PO naar VO met de intentie om hierin zo breed mogelijk samen te werken en waarin mentoren de leerlingen leren kennen op het PO om hen optimaal te kunnen begeleiden in het VO.

*       Hierbij worden ook persoonsgebonden (niet alleen leergerichte) opbrengsten geregistreerd op een transparante manier waar iedereen baat bij heeft. We zijn bezig met de ontwikkeling van een tool waarin leerlingen, ouders en school ervaringen, foto’s, verslagen, rapporten en andere in kunnen loggen om hun toekomst zichtbaar te krijgen. Een profiel/ portfolio voor het leven dat kan starten als leerlingen naar school gaan. Website zichtbare toekomst www.zikke.nl (is nog in ontwikkeling).

*      Op Consent (bestuur De Linde) niveau werken we samen in de themagroep School voor de toekomst. Hierin hebben wel als doel om leerlingen hun talenten te helpen ontdekken en te ontwikkelen. In de praktijk gebeurt door het Ik doe, Ik kan en Ik wil principe te gebruiken waarin leerlingen leren door te doen. Een voorbeeld zijn de kindgesprekken vanaf groep 6 waarbij we leerlingen nauw betrekken bij hun toekomst door samen het perspectief te bepalen met behulp van hun talenten, interesse, kennis en wil.

*      Konot (andere schoolbestuur) oriënteert zich op The Leader in me. De directie, een deel van de interne begeleiders en leerkrachten zijn op studiereis naar Canada geweest op zich te verdiepen in dit concept. Dit concept heeft veel raakvlakken met de wijze waarop dit op De Linde wordt vormgegeven.

*      Met de oprichting van de 10-14 commissie is er een mooie start gemaakt voor onze zorgleerlingen. We zien daarom kansen om deze doorgaande lijn voor alle leerlingen te realiseren.

Onze ambities

*      Leerkrachten van het PO gaan de leerlingen in het VO volgen en de mentoren, waar nodig, bijstaan in de ontwikkeling van ‘onze’ leerlingen o.a. in het kader van OOL

*      We streven naar een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met gesprekken tussen het kind, de ouders, PO en VO waarin het kind zijn eigen ambities, talenten en perspectief schetst.

*       Om bovenstaande te realiseren wordt een professionele leergemeenschap gecreëerd voor leerkrachten van het PO en VO om met en van elkaar te leren en samen te werken in het belang van het individuele kind en zijn / haar ontwikkelingsperspectief.