(Anders) evalueren en verantwoorden, het gehele jaar door iedereen.

Montessori Kindcentrum De Plotter: Als je de ruimte krijgt om je te verantwoorden op je eigen manier, dan moet je met taal die iedereen begrijpt laten zien wat je doet. Een verandertraject van een kindcentrum dat vanuit de Montessorivisie en vanuit eigenaarschap de verantwoording aflegt op drie niveaus.

 *      Een verantwoordingskalender: hiermee verantwoorden wij met welke middelen wij ons verantwoorden op de drie niveau's.

*       Periodeplannen: hier staan per periode, per jaargroep de doelen omschreven van waaruit kinderen kunnen werken.

*       Na een periode van 10 weken werken aan je doelen worden in de vertraagde week de kindgesprekken gevoerd. Hoe is de afgelopen periode gegaan, wat heb je geleerd en wat betekent dit voor de nieuwe periode?

*       De omgekeerde 10 minutengesprekken worden met ouders en kinderen gevoerd; kind, ouders en leerkrachten informeren elkaar.

*       De portofolio’s met bewijslast van kinderen komt tot stand, op papier en digitaal. Het borgingsdocument ‘Tri-band Verantwoorden’ is geboren, het bewijs van de verandering;

*       Nieuwe afspraken worden gemaakt in samenspraak met de kinderen. Dit op eigen niveau, aangereikt of zelf bedacht door de kinderen.

 

Onze ambities (inmiddels grotendeels realiteit)

*       Voor de ‘buitenstaander’ moet duidelijk zijn wat je doet, waarom je het doet, wat je beoogde doel is en wat je er voor inzet.

*       Ook moet duidelijk zijn wat je evalueert, hoe je evalueert en waarom je evalueert

Ø  De leerling verantwoordt zijn verworvenheden aan zijn/haar ouders en leerkracht.

Ø  De leerkracht verantwoordt zijn onderwijsaanbod aan zichzelf, ouders, directie en IB’er.

Ø  De school ( directeur en IB’er) verantwoordt haar onderwijsaanbod en resultaten aan externen ( bestuur, inspectie, ouders etc.).

*       Je legt bovendien verantwoording af op  3 domeinen, n.l. op het gebied van kwalificaties ( kennis en vaardigheden), socialisatie en persoonsontwikkeling.  

*       Je bereikt daarmee eigenaarschap bij directie, leerkrachten en kinderen Eigenaarschap maakt dat mensen werken vanuit een innerlijke drive en niet omdat iets opgelegd is. Uiteindelijk is altijd de volwassene eindverantwoordelijk.

*       Het VO moet met dezelfde bril gaan kijken, dus niet vanuit de citoresultaten maar vanuit alle gegevens die er zijn rondom een kind. De kindprofielen, de kindwerkdossiers en wellicht een kindgesprek waarin het kind zelf aan kan geven waarom het de Havo/mavo etc. wil gaan doen. Het kind zou in de toekomst zelf zijn talenten en leerpunten kunnen omschrijven richting het VO.