De aanvraag indienen en de beoordeling

De subsidieaanvraag dient uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de toelichting in de beoordelingscommissie per mail opgestuurd te worden naar g.venneman@kwto.nl. De schoolleider, eventueel vergezeld door een leekracht, lichten de aanvraag toe tijdens de bijeenkomst van de beoordelingscommissie.
De uitkomst wordt binnen een week medegedeeld aan de schoolleiding. Binnen een maand daarna volgt de officiële beschikking.
 
De beoordelingscommissie is onafhankelijk en wordt gevormd door leden van de stuurgroep. De projectleiders wonen de bijeenkomst bij om de aanvrager eventueel te ondersteunen.
Indien een aanvraag een school betreft waar één van de stuurgroepleden een directe binding mee heeft, dan speelt betreffend stturgroeplid geen rol tijdens het gesprek. Hij of zij kan het gesprek wel bijwonen. Er zijn minimaal 2 onafhankelijke stuurgroepleden tijdens de bijeenkomst aanwezig.